Dịch vụ Web – Phần 1: Triển khai Apache trên CentOS 6 và CentOS 7

Web là dịch vụ rất phổ biến ngày nay, ngoài là các trang thông tin, ngày nay Web còn có thể dùng cho các dịch vụ như quảng cáo,bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán ngân hàng… và triển khai các ứng dụng người dùng cũng như ứng dụng quản lý trong doanh nghiệp thông qua web.

Bài viết này giới thiệu cho các bạn cơ bản về việc cài đặt và thiệt lập một web server với gói httpd. Mô hình thực hiện như sau:

Trong bài trước các bạn đã được biết về cách triển khai dịch vụ DNS server, với bài viết này chúng ta sẽ mở rộng thêm mô hình với một web server và các máy sẻ được thiết lập địa chỉ IP như hình trên, sau đó bạn phải đảm bảo rằng máy tính web server đã tắt tường lửa và SElinux.

Sau khi chuẩn bị xong bạn dùng lênh yum -y install httpd để cài đặt web service. Khi đã cái đặt xong ta tiến hành thay đổi một số thông tin trong file cấu hình dịch vụ, để mở file cấu hình ta dùng lệnh vim /etc/httpd/conf/httpd.conf. Để có thể hiển thị số thứ tự các dòng trong file cấu hình như các hình minh họa bên dưới, bạn có thể dùng lệnh  :set nu

Thông tin Email người quản trị:

Khai báo tên máy chủ server, tên này là tên được khai báo tại DNS server, nếu trong trường hợp chúng ta chưa có khai báo DNS server thì ở đây bạn có thể đặt địa chị IP của máy đăng cai web server.

Khai báo thư mục gốc chứa web site, ở đây ta có thể để như mặc định.

Thay đổi dòng AllowOverride None thành AllowOverride All

Khai báo các dạng file làm trang chủ, đây là trang sẽ trả lời đầu tiên khi người dùng gõ đến địa chỉ tên miền của website

Sau khi khai báo xong các dòng thông tin cần thiết trong file httpd.conf, chúng ta tiến hành việc tạo ra một trang chủ.

Nội dung của trang chỉ đơn giản dòng như sau:

Khai báo thông tin trên DNS server (vào file zone_thuan.db để thêm thông tin: vim /var/named/zone_thuan.db)

 • Dòng IN A 192.168.100.253 : cho phép người dùng chỉ cần gõ hoanghiepktv.com là có thể truy cập vào website
 • Dòng www IN CNAME srv2 : anh xạ thêm một cái alias www cho phép người dùng truy cập bằng cái tên www.hoanghiepktv.com

Để khởi động dịch vụ ta dùng lệnh:

 • CentOS 7
  • systemctl start httpd
  • systemctl enable httpd
 • CentOS 6:
  • service httpd start
  • chkconfig httpd on

Nếu tường lửa vẫn đang hoạt động, bạn tiến hành mở port như sau:

 • CentOS 7
  • firewall-cmd –add-service=http –permanent
  • firewall-cmd –reload
 • CentOS 6
  • iptables -I INPUT 5 -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 80 -j ACCEPT
Sau khi cấu hình xong, từ client ta tiến hành kiểm tra:

 

Video hướng dẩn

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan