Hệ thống giám sát mạng (Network monitoring)

Hệ thống giám sát mạng (Network montoring) là hệ thống giám sát các sự cố, hiêu năng,  tình trạng của các thiết bị và máy tính trong hệ thống mạng. Hệ thống bao gồm một phần mềm ghi nhận thông tin và giúp người quan trị hệ thống có thể ghi nhận, theo dõi các thông tin thông qua nó. Phần mềm này còn có khả năng gởi các thông báo, các cảnh báo cho người quản trị hệ thống biết khi có nguy cơ sự cố hoặc có sự cố…

Read More

Dịch vụ DNS – Phần 3: Các resource record (bản ghi) của DNS

Một cơ sở dữ liệu của DNS zone được hình thành bởi nhiều record (bản ghi), chúng được dùng để trả lời các truy vấn. Mỗi resource record chỉ rõ các thông tin cho biết thông tin của một đối tượng củ thể. Mỗi record co một kiểu, một thời hạn hết hạn, và  một vài kiểu dữ liệu cụ thể. START OF AUTHORITY (SOA) RECORDS: SOA chứa thông tin xác nhận về zone. Vì vậy chỉ có một bản ghi SOA duy  nhất cho zone, chúng chứa các thông…

Read More

Dịch vụ DNS – Phần 2: Tìm hiểu cơ chế phân giải DNS

Mỗi khi người dùng truy cập tài nguyên mạng bằng tên miền hoặc host name (tên máy) ví dụ như truy cập vào trang web https://www.engisv.info bằng trình duyệt web, cái tên truy cập đó sẽ được phân giải thành địa chỉ IP, nếu tên miền và địa chỉ IP này được lưu cache lại trong bộ nhớ đẹm thì máy tính người dùng không cần thiết phải liên hệ với máy DNS server liên tục để phân giải tên mà nó sẽ sử dụng dữ liệu được lưu này…

Read More

Dịch vụ DNS – Phần 1: DNS names

DNS viết tắt của Domain Name System, là dịch vụ được trên dùng trong mạng TCP/IP và là một dịch vụ thiết yếu của Internet. Mỗi khi người dùng truy cập một trang web, người dùng phải điền vào URL (địa chỉ trang web). Trước khi client giao tiếp với máy chủ web, thì nó cần đến DNS để lấy địa chỉ IP của web server, cũng tương tự như việc chúng ta dùng danh bạ điện thoại để tìm kiếm một số điện thoại. Trong khi đó, trong mạng…

Read More