Cài đặt Microsoft SQL Server 2017 trên CentOS 7

Từ phiên bản Microsoft SQL Server 2016, SQL server đã bắt đầu hỗ trợ việc cài đặt trên các hệ điều hành Linux. Microsoft SQL Server 2017 đã có thể dễ dàng cài đặt hơn trên các hệ điều hành  Linux. Trong bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt SQL Server 2017 trên CentOS 7 với mô hình đơn giản như sau:

Bạn tiến hành cấu hình IP cho máy CentOSWindows sao cho chúng có thể truy cập được internet.

Cấu hình máy tính cài SQL server phiên bản Developer phải có tối thiểu 4GB RAM.

Để tiến hành cài đặt, đầu tiên chúng ta thực hiện update cho CentOS với lệnh:

  • yum update

Tiếp theo, ta thực hiện các lệnh để tải và cài đặt Microsoft SQL server 2017:

  • curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo -o /etc/yum.repos.d/mssql-server-2017.repo
  • curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo
  • yum -y install mssql-server mssql-tools unixODBC-devel

Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ yêu cầu bạn phải đọc hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng, bạn gõ vào  Yes và nhấn enter để tiếp tục cài đặt:

Sau khi cài đặt xong phần mềm, bạn sẽ tiến hành thiết lập thiết lập ban đầu cho phần mềm.

  • /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Chọn phiên bản MS SQL Server  sử dụng, ở đây  chọn 2, phiên bản Developer, phiên bản này miễn phí cho nhà phát triển ứng dụng.

Thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị sa, việc này tương tự như việc thiết lập mật khẩu cho tài khoản sa trên khi cài đặt SQL server trên Windows. Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự.

Kiểm tra trạng thái hoạt động của SQL server bằng lệnh:

  • systemctl status mssql-server

Do SQL server được xây dựng chủ yếu chạy trên môi trường Windows. Ở trên môi trường Windows, mặc định SQL server khi cài đặt sẽ khởi tạo biến môi trường để chạy các lện trong sqlcmd, nhưng trên Linux thì không, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng các lệnh để tự khởi tạo biến môi trường cho sqlcmd.

  • echo ‘export PATH=$PATH:/opt/mssql-tools/bin’ > /etc/profile.d/mssql.sh
  • source /etc/profile.d/mssql.sh

Sau khi thực hiện xong các lện, bạn đã có thể sử dụng sqlcmd trong môi trường Terminal Linux.

Trong trường hợp tường lửa trên máy CentOS của bạn đang hoạt động, bạn sử dụng các lệnh sau để mở port cho phép client hoặc các ứng dụng có thể truy cập đến SQL Server.

  • firewall-cmd –add-port=1433/tcp –permanent
  • firewall-cmd –reload

Nếu muốn bạn có thể tắt tường lửa của CentOS.

Sau khi cài đặt xong SQL Server trên CnetOS, từ client chạy Windows, bạn có thể cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS) và tiến hành kết nối đến SQL Server và làm việc.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan