Quản lý các thiết bị (Hosts và Host Groups) trong Zabbix

Trong bài trước, chúng ta đã biết cách cài đặt một Zabbix server, trong bài này chúng ta sẽ nói về cách đưa các thiết bị vào hệ thống để quản lý. Zabbix sẽ dùng 4 giao thức chính để lấy thông tin của các thiết bị ZBX (Zabbix agent), SNMP (Simple Network Management Protocol), JMX (Java Management Extensions) và IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Một thiết bị trên Zabbix được gọi là Host, và các hoạt động thu thập thông tin sẽ phụ thuộc vào các Templates

Quản lý Templates: Để quản lý Templates, bạn vào Configuration -> Templates.

Đây là tập hợp các thực thể có thể áp dụng cho các Host, một Template sẽ chứa trong nó các tập lệnh để truy vấn lấy dữ liệu, hiển thị thông tin dữ liệu lấy được, thông tin tình trạng thiết bị, hiển thị và thông báo lỗi…

Trong mỗi Template, các tệp lệnh được chia thành: items, triggers, graphs, applications, screens (có từ Zabbix 2.0),low-level discovery rules (có từ Zabbix 2.0), web scenarios (có từ Zabbix 2.2). Tùy theo giám sát thiết bị, dịch vụ, ứng dụng… nào thì các thành phần này được thiết lập khác nhau.

Thông thường, các Template này được viết sẵn, bạn có thể tải về và import vào Zabbix server Link1: https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates  Link2: https://share.zabbix.com/network_devices Hoặc chúng có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp. Bạn cũng có thể tạo ra các Template.

Để có thể import các Templates bạn vào Configuration -> Templates -> Import

Tiếp theo chọn Template cần import để import và hệ thống.

Bạn có thể tạo ra một nhóm Template để áp dụng lên một host từ các Templates có sẵn. Việc này sẽ giúp bớt rối rấm trong quá trình áp dụng các template. Để tạo Templates  hoặc các nhóm Templates bạn vào Configuration -> Templates -> Create template.

Quản lý Host trong Zabbix:

Quản lý host cơ bản có hai khái niệm Host Groups và Hosts. Trước khi add một host vào Zabbix server, chúng ta cần tạo các Host Groups, hay nói cách khác các Hosts sẽ mà member của các Host Group.

Host Groups: Để quản lý, bạn vào Configuration -> Host Groups để tạo mới bạn chọn Create host group

Tiếp theo, bạn đặt tên cho Group mới, điền các thông tin cho group này và nhấn nút Add để tạo.

Hosts: Để quản lý Hosts, bạn vào Configuration -> Hosts, để tiếp tục thêm Host, bạn chọn Create host và điền thông tin của host.

Tiếp theo, bạn chuyển qua tab Templates, trong tab này bạn sẽ quyến định Host sẽ sử dụng các Templates nào.

Nếu bạn thêm vào một Template không phù hợp, hệ thống sẽ báo lỗi, bạn phải remove  template đó ra.

Một tab nữa bạn nên để ý là tab Macros, ví dụ trong trường hợp của Router này, chúng ta dùng SNMP và Comunity string ở đây có trùng với  Comunity string đã được thiết lập trong thiết bị hay không (bạn có thể xem lại trong bài cài đặt PRTG).

Sau khi thêm Host, bạn sẽ chờ một thời gian cho hệ thống làm việc, chúng sẽ lấy thông tin từ thiết bị. Bạn sẽ nhìn thấy thiết bị đang dùng giao thức nào để truyền thông cung cấp dữ liệu cho server.

Ở đây, bạn có thể quan sát trạng thái hoạt động của các thiết bị.

Lưu ý: Mô hình ví dụ được sử dụng trong bài này là mô hình trong bài Cài đặt Zabbix trên CentOS

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan