Cài đặt Webmin để quản lý các dịch vụ trên CentOS

Webmin là phần mềm, có thể nói là dịch vụ, được dùng để quản lý các dịch vụ trên Linux. Webmin cho phép người quản trị kết nối từ xa đến máy cần quản lý thông qua giao diện web. Có thể xem phần mềm này giống như giao diện trang web quản trị các modem internet nhà bạn. Cới giao diện Webmin, bạn có thể cấu hình các dịch vụ của mình rất dễ dàng. Ngoài ra, Webmin còn có khả năng quản lý và cấu hình các thông tin cho máy được cài đặt như IP, Hostname… Trong bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Webmin để quản lý các dịch vụ trên CentOS.

Trước khi cài đặt Webmin, bạn nên cài gói perl-Net-SSLeay

  • yum -y install perl-Net-SSLeay

Để cài Webmin, bạn sử dụng lệnh như sau:

  • yum -y install [Link gói rpm Webmin được lấy từ trang Download của Webmin]

Để tăng tính bảo mật, bạn có thể thêm dòng cho phép IP hoặc một IP của một lớp mạng được cấp quyền truy cập Webmin:

  • vi /etc/webmin/miniserv.conf

Sau khi thiết lập xong thông tin, bạn cần restart lại Webmin:

  • /etc/rc.d/init.d/webmin restart

Mặc định, Webmin hoạt động ở port 10000, bạn cần mở port trên tường lửa của hệ điều hành để cho phép các máy client có thể kết nối đến giao diện quản trị của Webmin.

  • firewall-cmd –zone=public –add-port=10000/tcp –permanent
  • firewall-cmd –reload

Từ Client, bạn truy cập vào Webmin theo địa chỉ https://[IP máy cài đặt Webmin]:10000; hoặc nếu đã phân giải DNS cho hệ thống bạn có thể truy cập bằng tên https://[host.domainname]:10000. Bạn sử dụng tài khoản đươc tạo trên CentOS để đăng nhập vào giao diện quản trị. Ở đây chúng ta dùng tài khoản root.

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy được giao diện quản trị của Webmin.

Từ giao diện của Webmin, bạn có thể quản lý các dịch vụ được cài vào CentOS, bạn vào menu Server. Để thêm các dịch vụ chưa được cài đặt hoặc chưa được cấu hình bạn có thể truy cập vào mục Un-used Modules. Bạn có thể cấu hình các thông tin khác của máy CentOS trên Webmin.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan