Triển khai dịch vụ DHCP trên CentOS 7

Dịch vụ DHCP là một trong những dich vụ quan trọng của hệ thống mạng. Dịch vụ này có thể triển khai trên Windows, Firewall hoặc là các thiết bị có hỗ trợ dịch vụ. Trong bài này chúng ta sẽ tiến hành triển khai dịch vụ DHCP trên CentOS 7.

Mô hình triển khai dịch vụ như sau:

DNS server, bạn có thể triển khai với trên CentOS hoặc trên Windows. Nếu cần thiết bạn có thể triển khai một Domain Controller trên Windows. Việc triển khai DHCP trên CentOS 7 khá đơn giản.

Máy DHCP Server chạy CentOS và được thiết lập IP như mô hình, đảm bảo truy cập được internet.

Cài đặt gói dịch vụ bằng lệnh:

  • yum -y install dhcp

Cấu hình dịch vụ bằng lệnh:

  • vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

Tiêp theo tạo nội dung như sau:

option domain-name “[Tên Domain]”;

option domain-name-servers [Tên đầy đủ của DNS server];

default-lease-time [Thời gian tồn tại của một IP được cấp phát, tính bằng giây];

max-lease-time [Thời gian tồn tại tối đa của một IP được cấp phát, tính bằng giây];

authoritative;

subnet [Địa chỉ lớp mạng của dãy IP cấp phát] netmask [subnet mark dãy IP cấp phát]

{

range dynamic-bootp [ IP bắt đầu] [IP kết thúc];

option broadcast-address [Địa chỉ broadcast của lớp IP];

option routers [địa chỉ Default gateway];

}

Sau khi cấu hình xong cho dịch vụ, bạn tiến hành khởi động dịch vụ và cho phép dịch vụ khởi động cùng hệ thống:

  • systemctl start dhcpd
  • systemctl enable dhcpd

Để Client có thể sử dụng dịch vụ, bạn cần mở tường lửa trên CentOS:

  • firewall-cmd –add-service=dhcp –permanent
  • firewall-cmd –reload

Bạn có thể xem cấu hình mẫu bên dưới, trong hệ thống mạng có triển khai DNS server, nên ở đây option domain-name và option domain-name-servers.

Thông tin IP ở client sẽ được cấp như sau:

Trong trường hợp bạn không có DNS server trong hệ thống mạng, bạn có thể điền thông tin vào option domain-name-servers với địa chỉ DNS server ngoài internet, ở đây là 8.8.8.8.

Thông tin IP ở client sẽ hiển thị như sau:

Ở trong file cấu hình bạn sẽ thấy dòng range dynamic-bootp, ở dòng này bạn không cần dynamic-bootp trong trường hộp trong hệ thống mạng không có thiết bị nào cần sử dụng đến BOOTP.

Bạn có thể xem file cấu hình mẫu bằng lệnh:

  • vim /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example

Trong đó * chính là phiên bản của dịch vụ DHCP.

Ngoài ra, để đơn giản trong việc sửa file cấu hình, bạn có thể copy file này ghi đè lên file /etc/dhcp/dhcpd.conf:

  • cp /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

Khi copy, CentOS sẽ hỏi bạn có muốn ghi đè file không, bạn nhấn YEnter.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan