Đổi tên máy trên CentOS 6 và CentOS 7

Tên máy dùng để định danh máy tính trên một hệ thống mạng, nó thân thiện với con người hơn là địa chỉ IP.  Tùy theo mục đích sử dụng máy tính mà người ta có thể định danh cho nó một cái tên gợi nhớ để có thể phân biệt giữa các máy, ví dụ máy chủ DNS có thể đặt là ns1, ns2… với ns là viết tắt Name Server. Để thực hiện việc này thì trên CentOS 6 và CentOS 7 chúng ta thao tác trên hai file khác nhau.

Trên CentOS 6: vi /etc/sysconfig/network

Để đổi tên máy ta nhấn phím I để edit file. Sau đó xóa tên cũ và đặt lại bằng một cái tên mới.

Sau khi đặt xong tên mới, nhấn nút Esc để thoát và lưu file lại bằng lệnh :wq sau đó khởi động lại máy bằng lệnh reboot để hệ thống cập nhật tên mới.

Để kiểm tra lại việc tên máy có thay đổi chưa, ta dùng lệnh hostname để xem tên máy.

Trên CentOS 7: vi /etc/hostname

Để đổi tên máy ta nhấn phím I để edit file. Sau đó xóa tên cũ và đặt lại bằng một cái tên mới.

Sau khi đặt xong tên mới, nhấn nút Esc để thoát và lưu file lại bằng lệnh :wq sau đó khởi động lại máy bằng lệnh reboot để hệ thống cập nhật tên mới.

Để kiểm tra lại việc tên máy có thay đổi chưa, ta dùng lệnh hostname để xem tên máy.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan