GNS3 -Phần cứng mở rộng gắn thêm vào các slot trên router

GNS3 cho phép giả lập các router, cũng như router thật, router ảo cũng cho phép người dùng gắn thêm các module mở rộng, trên đó có các cổng giao tiếp như serial, Fast Ethernet… phục vụ theo nhu cầu của người sử dụng. Các module này có tên gọi và đặc tả kỹ thuật riêng, bài viết này sẽ giúp bạn có thông tin về các module này.

Cisco 1700 Series

1700s have one or more interfaces on the motherboard, 2 subslots for WICs (excepting on 1710s), an no NM slots.

1710

 • 1 FastEthernet and 1 Ethernet fixed ports (CISCO1710-MB-1FE-1E).
 • WIC slots: 0
 • Note that interfaces do not use a slot designation (e.g. “f0”)

17201721 and 1750 

 • 1 FastEthernet fixed port (C1700-MB-1ETH).
 • WIC slots: 2 (maximum of 2 Ethernet ports or 4 serial ports).
 • Note that interfaces do not use a slot designation (e.g. “f0”)

1751 and 1760

 • 1 FastEthernet fixed port (C1700-MB-1ETH).
 • WIC slots: 2 (maximum of 2 Ethernet ports or 4 serial ports).

WIC cards

Cisco 2600 Series

2600s have one or more interfaces on the motherboard, 2 subslots for WICs and 1 Network Module (NM) slot.

2610

 • 1 Ethernet fixed port (CISCO2600-MB-1E).
 • NM slots: 1 (maximum of 4 Ethernet ports or 16 FastEthernet ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).

2611

 • 2 Ethernet fixed ports (CISCO2600-MB-2E).
 • NM slots: 1 (maximum of 4 Ethernet ports or 16 FastEthernet ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).

2610XM, 2620, 2620XM and 2650XM

 • 1 FastEthernet fixed port (CISCO2600-MB-1FE).
 • NM slots: 1 (maximum of 4 Ethernet ports or 16 FastEthernet ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).

2611XM, 2621, 2621XM and 2651XM

 • 2 FastEthernet fixed ports (CISCO2600-MB-2FE).
 • NM slots: 1 (maximum of 4 Ethernet ports or 16 FastEthernet ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).

Network Modules 

 • NM-1E (1 Ethernet port)
 • NM-4E (4 Ethernet ports)
 • NM-1FE-TX (1 FastEthernet port)
 • NM-16ESW (switch module: 16 FastEthernet ports)
 • NM-NAM (Network Analysis Module, not working).
 • NM-IDS (IDS Network Module, not working).

WIC cards

Cisco 3600 Series

3600s have 2 to 6 Network Module (NM) slots.

3620

 • NM slots: 2 (maximum of 8 Ethernet ports, 32 FastEthernet ports or 8 serial ports).

3640

 • NM slots: 4 (maximum of 16 Ethernet ports, 32 FastEthernet ports or 16 serial ports).

3660

 • 2 FastEthernet fixed ports (Leopard-2FE).
 • NM slots: 6 (maximum of 24 Ethernet ports, 32 FastEthernet ports or 24 serial ports).

Network Modules

 • NM-1E (1 Ethernet port)
 • NM-4E (4 Ethernet ports)
 • NM-1FE-TX (1 FastEthernet port)
 • NM-16ESW (switch module: 16 FastEthernet ports, maximum of 2 modules per router)
 • NM-4T (4 serial ports)

Cisco 3700 Series

3700s have 2 FastEthernet interfaces on the motherboard, 3 subslots for WICs and 1 to 4 Network Module (NM) slots.

2691

 • 2 FastEthernet fixed ports (GT96100-FE)
 • NM slots: 1 (maximum of 16 FastEthernet ports or 4 serial ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).
 • Note: the 2691 is essentially a 3700 with 1 NM slot.

3725

 • 2 FastEthernet fixed ports (GT96100-FE)
 • NM slots: 2 (maximum of 32 FastEthernet ports or 8 serial ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).

3745

 • 2 FastEthernet fixed ports (GT96100-FE)
 • NM slots: 4 (maximum of 32 FastEthernet ports or 16 serial ports).
 • WIC slots: 3 (maximum of 6 serial ports).

Network Modules

 • NM-1FE-TX (1 FastEthernet port)
 • NM-16ESW (switch module: 16 FastEthernet ports, maximum of 2 modules per router)
 • NM-4T (4 serial ports)
 • NM-NAM (Network Analysis Module, not working).
 • NM-IDS (IDS Network Module, not working).

WIC cards

Cisco 7200 Series

7200s have a different architecture. Only the 7206 is supported, it has 6 Port Adapters (PA) slots.

7206

 • PA slots: 6
 • Note: VXR chassis, NPE-400 and C7200-IO-FE are the default in GNS3.

Chassis types

 • STD
 • VXR

Network Processing Engines (NPEs)

Input/Output Controllers

 Can be inserted into slot 0 only.

 • C7200-IO-FE (1 FastEthernet port)
 • C7200-IO-2FE (2 FastEthernet ports)
 • C7200-IO-GE-E (1 GigabitEthernet port, Ethernet port is not functional)

Port Adapters

Online Insertion and Removal (OIR) is supported, allowing you to replace PAs while the router is running.

Các bạn có thể theo link của thiết bị để biết thêm thông tin từ nhà sản xuất Cisco.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan