Sử dụng VPCS trên GNS3

VPCS (Virtual PC Simulator) là thành phần của GNS3. VPCS cho phép giả lập những máy tính, nhưng trên máy tính này bạn chỉ có thể sử dụng dòng lệnh. Nếu chỉ dùng để thiết lập mô hình và kiểm tra kết nối, thì các máy VPCS này có thể đáp ứng tốt nhu cầu. Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng VPCS trên GNS3.

Để lấy VPCS, bạn vào mục quản lý thiết bị (All devices) lấy ra như tất cả các thiết bị khác trên GNS3.

Bạn lấy các thiết bị và VPCS thiết lập mô hình như bên dưới. Trên router R1, bạn tiến hành việc chia sẻ internet cho mô hình.

Để đổi tên máy, bạn có thể click phải lên VPCS chọn Configure

Đổi tên trong mục Name.

Giống như tất cả các thiết bị khác, để thiết bị hoạt động bạn chọn vào nút Start.

Để sử dụng máy tính VPCS, bạn sẽ phải dùng lệnh. Để biết về tất cả các lệnh có thể sử dụng, từ dấu nhắc lệnh, bạn nhấn ?Enter.

Để cấu hình thông tin IP cho VPCS bạn có thể tiến hành theo 2 cách là thiết lập bằng tay hoặc cho VPCS nhận DHCP

 • Thiết lập bằng tay:
  • Thiết lập IP: ip [địa chỉ IP cần gán]/[Subnetmask] [Default Gateway]
  • Thiết lập DNS: ip dns [địa chỉ DNS server]

 • Cho phép máy ảo nhận từ DHCP server:
  • Sử dụng lệnh ip dhcp

 • Để xem các thông tin IP, bạn dùng lện show ip
 • Để lưu thông tin cấu hình IP, bạn dùng lệnh save

 • Để xóa các thông tin cấu hình IP, bạn dùng lệnh clear ip

Sau khi thiết lập xong mô hình và các IP, bạn có thể dùng lệnh ping để kiểm tra kết nối.

Video hướng dẫn

https://youtu.be/MbcBm9ANQBE

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan