Dịch vụ Web – Phần 3: Virtual Hostings Apache trên CentOS 7

Trong các bài viết trước đã giới thiệu về cách cài đặt ApachePHP Mysql với môt website duy nhất trên một máy chủ. Với Virtual Hostings cho phép người quản trị có thể triển khai nhiều website trên cùng một máy chủ, giúp tiết kiệm tài nguyên phần cứng.

Mô hình triển khai như sau:

Trên DNS server bạn tạo các CNAME (alias) cho các website.

Trên Web server, bạn tiến hành cài đặt Apache và khởi động dịch vụ httpd. Sau đó, tiến hành tạo file configure cho Virtual host bằng lệnh vi /etc/httpd/conf.d/virtualhost.conf với nội dung (bạn có thể tải file mẫu).

  • (1) thư mục chứa website mặc định của Apache
  • (2) và (3) thư mục chứa các site1 và site2.

Tiếp theo, bạn tiến hành tạo thư mục chứa các website và các trang index.html và tạo nội dung rõ ràng cho file index.html để phân biệt trang web của các site.

  • mkdir /home/site1
  • mkdir /home/site1/public_html
  • vim /home/site1/public_html/index.html
  • mkdir /home/site2
  • mkdir /home/site2/public_html
  • vim /home/site2/public_html/index.html

Sau đó, tiến hành khởi động lại dịch vụ httpd bằng lệnh systemctl restart httpd hoặc lệnh service httpd restart.

Sau khi cấu hình xong tất cả, bạn có thể tiến hành dùng client để kiểm tra lại, lưu ý là phải xóa hết history trên trình duyệt, đối với Windows, phải dùng lệnh ipconfig /flushdns để xóa toàn bộ cache DNS để kết quả test là đúng nhất.

Lưu ý: Việc tạo và sửa các file cấu hình nên thực hiện trên trình soạn thảo (vi, vim, gedit…) trên máy linux, không nên dùng các trình soạn thảo của Windows như notepad hay wordpad vì rât dể xảy ra lỗi là làm cho dịch vụ không thể chạy được.

Video huong dẩn:

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan