Publish phần mềm thông qua RDS Web – RemoteApp

Trong bài trước, chúng ta đã làm quen với việc cài đặt RDS. Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành phát hành (publish) một ứng qua RDS Web.  Các ứng dụng được publish này được gọi là RemoteApp.

Để phát hành một ứng dụng, bạn sẽ thực hiện như sau:

Từ Server Manager, chọn Remote Desktop Service

Tiếp theo, bạn chọn QuickSessionCollections, đâu là một collection mặc định của RDS Web, bạn cũng có thể tạo các collection riêng nếu muốn.

Trong mục REMOTEAPP PROGRAMS, bạn chọn Tasks, chọn Publish RemoteApp Programs.

Trong mục RemoteApp Programs, bạn sẽ tiến hành đánh dấu chọn (check) các ứng dụng mà mình muốn publish. Ở đây, tôi publish bộ Microsoft Office đã được cài đặt trên RDS Server.

Trong mục Confirmation, bạn sẽ thấy các ứng dụng mà mình đã chọn để publish. Bạn chon Publish để tiến hành phát hành ứng dụng thông qua RDS.

Bạn đã hoàn tất việc publish các ứng dụng.

Quay trở lại mục Collectsions, trong REMOTEAPP PROGRAMS, bạn sẽ thấy các ứng trong danh sách đã được publish.

Để sự dụng phần mền, bạn truy cập và đăng nhập vào URL của RDWeb bằng IE (Internet Explore), chọn ứng dụng cần dùng.

Bạn sử dụng ứng dụng như remote desktop, nhưng ở đây chỉ có ừng dụng được mở lên nên nó được gọi là RemoteApp. Dịch vụ này chạy trên nên Remote Desktop.

Tiếp theo, bạn tiến hành đăng nhập bằng tài khoản User Domain. Bạn cũng có thể tiến hành phân quyền các tài khoản nào được sử dụng ứng dụng nào khi pulish ứng dụng.

Khi kết nối RemoteApp thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng của Remote Desktop như hình bên dưới.

Các dữ liệu khi sử dụng RemoteApp sẽ được lưu trữ trên RDS Server, bạn có thể cho phép người dùng chép dữ liệu ra ngoài hay không tùy thuộc vào chính sách của bạn khi publish ứng dụng. Đây chính là điểm đảm bảo cho dữ liệu an toàn và chỉ lưu hành trong chính môi trường mạng công ty của bạn.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan