Trình quản trị File Server sử dụng dịch vụ Shared Folders

File server là một dịch vụ khá quan trọng trong hệ thống mạng. Hầu hết hệ thống mạng hiện nay đều có  File server dùng để lưu trữ dữ liệu tập trung. Với ưu điểm là dung lượng lưu trữ lớn, dễ dàng nâng cấp và hoàn toàn riêng tư có thể nói File server vẫn là một lựa chọn tối ưu. Trong hệ thống mạng Windows, File server là các server chạy dịch vụ Shared Folders. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cơ bản về trình quản lý  dịch vụ Shared Folders

Chúng ta đã tìm hiểu về quyền chia sẻ (share permissions) và các kiến thức cơ bản về chia sẻ file và folder. Khi chúng ta chia sẽ các tài nguyên, chúng ta sẽ cần phải giám sát, quản lý các tài nguyên này . Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cơ bản về trình quản lý  dịch vụ Shared Folders

Mở trình quản lý trong  Computer Management:

Trên Windows Server 2012 và 2016, bạn trong Server Manager chọn ToolsComputer Management

Trên các Windows như Windows 7, 8, 10, bạn click phải lên biểu tượng Computer trong Windows Explorer, chọn Manage:

Mở trình quản lý trong MMC:

Trong của sổ Run, bạn gõ vào MMCOK

Trong MMC, bạn chọn File > Add/Remove Snap-in…

Tiếp theo bạn chọn Shared Folder và chọn Add, một hộp thoại thông báo hiện lên, bạn cứ chọn như mặc định và Finish:

Tiếp theo, trở lại hợp thoại Add or Remove Snap-ins bạn chọn OK

Shared Folders trong cửa sổ Computer Management

Shared Folders trong MMC

Đây là trình quản lý rất đơn giản với:

  • Shares: Cho bạn phép bạn thấy được các thư mục, tài nguyên đang được chia sẽ trên File Server. Từ đây, bạn cũng có thể thực hiện các chia sẽ mới, quản lý các thông tin chia sẻ như quyền trên tài nguyên chia sẻ, số lượng user có thể kết nối cùng một lúc…

  • Sessions: Cho phép bạn giám sát các phiện kết nối đang sử dụng tài nguyên chia sẽ, cho biết user đang sử dụng là user nào. Ở đây bạn có thể ngắt một các kết nối (Close Session) nếu muốn.

  • Open Files: Cho phép bạn theo dõi các file và folder  đang được người dùng mở

Trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn về trình quản lý này.

Ngoài Windows, để thưc hiện việc chia sẻ file và folder trong mạng nội bộ, người ta có thể sử dụng đến các dịch vụ khác trên như Samba trên Linux, hoặc sử dụng các thiết bị NAS có bán trên thị trường.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan