Tìm hiểu về Cisco VTP – VLAN Trunking Protocol

VTP – VLAN Trunking Protocol là một giao thức hoạt động trên thiết bị Cisco (trên các thiết bị của các hãng khác cũng có thể có các giao thức tương tự). Giao thức VTP hoạt động trên các switch layer 2. Giao thức này dùng để quản trị các VLAN trên các switch. Với giao thức này, bạn sẽ chỉ cần cấu hình thông tin như thêm, sửa, xóa và đổi tên VLAN trên switch đóng vai trò là server, các switch đóng vài trò client sẽ được đồng bộ thông tin mà không cần phải cấu hình nữa. Để có thể đồng bộ, các switch phải cùng một VTP domain.

Một VTP domain, có thể gọi là một VTP managerment domain, được tạo nên khi ta kiên kết một hoặc nhiều thiết bị cùng chia sẻ trên một doamain. Một hệ thống các thiết bị, có thể cấu hình trên một và chỉ một VTP domain.

VTP server mode là mode mặc định và switch không là một managerment cho đến khi nó nhận được thông tin quảng bá (VTP Advertisements) qua đương trunk hoặc được cấu hình.

Nếu switch nhận thông tin quảng bá qua đường trunk, nó sẽ thừa hưởng sự quản lý và thông tin VTP configuration revision number . Nó sẽ không nhận thông tin quảng bá khi nó có số VTP configuration revision number lớn hơn hoặc không thuộc VTP domain. Mặc định VTP configuration revision number trên switch là 0, khi có một sự thay đổi về VLAN nó sẽ tăng thêm 1 giá trị.

VTP version: có 3 version 1,2 và 3

 • VTP Version 2 là phiên bản nâng cấp của VTP Version 1.
 • VTP Version 3 hỗ trợ từ VLAN 1 đến VLAN 4094, trong khi VTP Version 1 và 2 hỗ trợ 1 đến 1001.
 • Version 1, 2, 3 đều hỗ trợ 1002 đến 1005 (1002 fddi, 1003 token-ring,1004 fddinet, 1005 trnet).
 • VTP Version 3 chỉ hỗ trợ từ Cisco IOS Release 12.2(33)SXI  trở về sau.

Các mode của VTP:

 • VTP Server: bạn có thể tạo, sửa, xóa các VLAN và thực hiện một sốthông tin cấu hình khác (như VTP version và VTP pruning) cho toàn bộ VTP doamin. VTP server sẽ gởi quảng bá các thông tin cấu hình VLAN đến các thiết bị trong cùng một VTP domain và đồng bộ những thông tin cấu hình VLAN cho các thiết bị thông qua các đường trunk. VTP server mode là mặc định.
 • VTP Client: các client thực hiện tương tự Server, có  thể gởi quảng bá và đồng bộ thông tin VLAN với các client khác. Nhưng VTP client không thể tự mình tạo, xóa, sữa và thay đổi các thông tin VLAN.
 • VTP Transparent:  thiệt bị ở mode này không tham gia vào VTP domain. VTP transparent  không quảng bá và đồng bộ thông tin cấu hình VLAN. Tuy nhiên, ở VTP version 2, VTP transparent mode có thể chuyển tiếp quảng bá VTP thông qua các đường trunk.
 • VTP Off: Giống như VTP Transparent, nhưng không thực hiện tiến năng chuyển tiếp quảng bá.

VTP Advertisements: VTP sẽ gởi các thông tin quảng bá thông qua các đường trunk, các switch thành viên sẽ nhận các thông tin và cập nhật thông tin cấu hình VTP và VLAN. Thông tin VTP Advertisements gồm có:

 • VTP advertisements cung cấp thông tin global domain:
  • VTP domain name
  • VTP configuration revision number
  • Update identity và update timestamp
  • Cấu hình MD5 Digest của VLAN ,chứa đựng thông tin kích cỡ  MTU (maximum transmission unit) của mỗi  VLAN.
  • Frame format
 • VTP advertisements cung cấp các thông tin VLAN  cho mỗi VLAN đã được cấy hình:
  • VLAN IDs (ISL và IEEE 802.1Q)
  • VLAN name
  • VLAN type
  • VLAN state
  • Bổ sung thộng tin cấu hình VLAN khai báo cho  VLAN type
  • Với  VTP version 3, VTP advertisements chỉ chứa  primary server ID, một instance number, và một start index.

VTP Password: nếu bạn có cấu hình thông tin này thì phải đảm bảo rằng tất cả các switch trên VTP domain đều phải được cấu hình giống nhau.

VTP Pruning: VTP là giao thức cho phép các switch trong cùng một domain có thể đồng bộ tất cả các thông tin VLAN. Nhưng ngoài các thông tin VLAN, các thông tin unicast và broadcast trong VLAN được đẩy ra tất cả các VLAN khác.

Trong ví dụ sau: Tín hiệu từ máy tính kết nối port 1 của switch A thuộc Red VLAN được đẩy ra tất cả các cổng của các switch.

Sau khi bật tính năng VTP Pruning, tín hiệu chỉ đượ cô lập trong Red VLAN.

VTP Pruning sẽ được kích hoạt trên switch chạy mode VTP Server.

VTP là giao thức dùng đồng bộ các thông tin VLAN trên các switch nằm trong một domain. Giao thức không đồng bộ các port của Access của VLAN, trên các swich bạn sẽ phải tự mình cấu hình gán các port vào từng VLAN.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan