Cài đặt trên GNS3 Ubuntu và import IOS cho router

GNS3  (Graphical Network Simulator-3) là phần mềm mô phỏng hệ thống hạ tầng mạng, chủ yếu là của Cisco. Bên cạnh đó cũng có thể giả lập hệ thống Juniper. GNS3 sử dụng phần cứng của máy tính để giả lập thiết bị, khác với Packet Tracer, GNS3 có thể phối hợp với các phần mềm máy ảo khác như VMware Workstation, VMware Player, Virtualbox… để thiết lập một hệ thống mạng hoàn chỉnh như trong thực tế.

GNS3 có các phiên bản chạy trên Windows, Linux và OSX. GNS3 sử dụng phần cứng trên máy tính (RAM, CPU…) để giả lập thiết bị. Để thiết bị router và switch có thể hoạt động bạn phải cài đặt hệ điều hành của nó tên gọi IOS (Internetwork Operating System) trên GNS3.

Bạn có thể tải phần mềm và IOS (Internetwork Operating System) tại website chính thức của ứng dụng và link MediaFire (đã cập nhật IOS). Với việc tải từ trang web của ứng dụng, bạn phải tiến hành đăng ký thành viên.

Sau khi tải phần mềm GNS3 về, bạn dùng lệnh cd Downloads để di chuyện đến thư mục Downloads chưa gói GNS3, tất cả các thao tác cài đặt sẽ được thực hiện trong thu mục này. Dùng lệnh unzip để giải nén gói phần mềm (unzip GNS3-1.3.7.source.zip).

Để cài đặt trên Ubuntu đầu tiên phải cài đặt các thư viện để chạy phần mềm:

 • sudo apt-get install libpcap-dev
 • sudo apt-get install uuid-dev
 • sudo apt-get install libelf-dev
 • sudo apt-get install cmake
 • sudo apt-get install python3-setuptools
 • sudo apt-get install python3-pyqt4
 • sudo apt-get install python3-ws4py
 • sudo apt-get install python3-netifaces
 • sudo apt-get install python3-zmq
 • sudo apt-get install python3-tornado
 • sudo apt-get install qemu

Trong quá trình cài đặt bạn sẽ cần cài đặt các gói từ github:

 • sudo apt-get install git

Cài đặt gói dinamips từ github:

 • git clone git://github.com/GNS3/dynamips.git
 • cd dynamips
 • mkdir build
 • cd build
 • sudo cmake ..

Cài đặt IOU

 • sudo apt-get install libssl1.0.0:i386
 • sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 /lib/libcrypto.so.4
 • sudo apt-get install bison
 • sudo apt-get install flexgit clone https://github.com/ndevilla/iniparser.gitcd iniparsermake
 • sudo cp libiniparser.* /usr/lib/
 • sudo cp src/iniparser.h /usr/local/include
 • sudo cp src/dictionary.h /usr/local/include
 • cd ..

Cài đặt GNS3 IOUYAP (gói này dùng hổ trợ cho IOU)

 • unzip iouyap-0.95.zip
 • cd iouyap-0.95
 • sudo make install
 • sudo cp iouyap /usr/local/bin
 • cd ..

Install VPCS

 • unzip vpcs-0.6.1.zip
 • cd vpcs-0.6/src
 • ./mk.sh
 • sudo cp vpcs /usr/local/bin/
 • cd ../..

Cài đặt GNS3 Server

 • unzip gns3-server-1.3.7.zip
 • cd gns3-server-1.3.7
 • sudo python3 setup.py install
 • cd ..

Cài đặt GNS3 GUI

 • unzip gns3-gui-1.3.7.zip
 • cd gns3-gui-1.3.7
 • sudo python3 setup.py install
 • cd ..

Sau khi cài đặt xong từ terminal, bạn chạy lệnh gns3 để mở chương trình (tốt nhất là dùng lệnh sudo gns3).

Việc import IOS tiến hành tương tự như trên Windows.

Lưu ý: khi phiên bản GNS3 thay đổi thay vì là 1.3.7, có thể là một số khác thì khi dung lệnh unzip chúng ta cũng phải thay đổi cho dúng phiên bản. Cách đơn giản hơn là ta dùng lệnh unzip [gõ vài ký tự đầu tiên] sau đó nhấn phím tab thì hệ thống sẽ tự động lấy chính xác gói cần giải nén.

Bạn có thể xem video hướng dẩn, video này có một số phần bị thiếu so với ở đoạn cài đặt trên, nhưng đây là phần cơ bản để GNS3 có thể chạy được các router.

Bạn cũng có hể cài đặt thêm một số phần mềm hổ trợ như  Wireshark với lệnh sudo apt-get install wireshark và phần mềm máy ảo Virtualbox với lệnh  sudo apt-get install virtualbox (ở đây tôi dùng VMware Player, bạn nên cài VMware Player trước khi cài đặt GNS3).

Đối với phiên bản GNS3 2.x.x trên Ubuntu  thì việc cài đặt đã trở nên đơn giản hơn, nhưng chỉ hỗ trợ cho nền 64 bit:

Bạn chỉ cần dùng lệnh như sau trong Terminal của Ubuntu:

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa

Bạn nhấn Enter để tiếp tục cài đặt, sau đó bạn tiếp tục chạy hai câu lệnh dưới:
sudo apt-get update
sudo apt-get install gns3-gui

Sau khi cái đặt xong bạn nên khởi động lại máy. Sau khi máy khởi động lại xong, bạn chỉ cần vào terminal gõ sudo gns3 vào Terminal thì phần mềm sẽ chạy lên:

Bạn có thể cài đặt thêm GNS3- IOU với các lệnh sau:

sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gns3-iou

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan