Sử dụng Snapshot trong VMware Workstation

VMware hỗ trợ người dùng tính năng Snapshot, với tính năng này sẽ giúp người dùng có thể backup lại hiện trạng của máy ảo và khôi phục nó trở lại khi người dùng muốn. Việc này sẽ rất hữu ích khi bạn cấu hình các dịch vụ trên máy ảo mà gặp sự cố, có thể khôi phục hệ thống một cách dể dàng.

Để thực hiện Snapshot, bạn chọn menu VM -> Take Snapshot. Kế tiếp một hợp thoại hiển thị lên, bạn điền tên cho điểm Snapshot, việc này sẽ giúp bạn dể dàng phân biệt được các điểm để sau này khôi phục, bạn nên điền thông tin thêm trong phần Description.

Để phục hồi điểm gần nhất bạn có thể chọn VM -> Snapshot -> Revert to Snapshot: [tên điểm mới nhất]. Hoặc để chọn các điểm khác bạn có thể chọn các điểm được đánh số thứ tự như trong hình minh họa.

Ngoài cách thực hiện nhanh như trên, VMware còn cung cấp tính năng Snapshot Manager để quản lý, tạo, phục hồi các điểm Snapshot. Với tính năng này bạn có thể dể dàng quản lý việc Snapshot trên một hợp thoại. Để dùng tính năng này bạn vào VM -> Snapshot -> Snapshot Manager.

Bạn có thể quản lý một cách dể dàng các điểm snapshot trong giao diện của Snapshot Manager

  • Để tạo một điểm snapshot mới bạn chọn vào You Are Here rồi nhất vào nút Take Snapshot.
  • Để phục hồi lại máy từ các điểm snapshot bạn có thể chọn điểm cần quay lại rồi nhấn nút Go To
  • Bạn cũng có thể sao các điểm snapshot bằng cách chọn điển cần sao chép rồi nhấn nhú Clone.
  • Để xóa một điểm snapshot, bạn có thề chọn điểm cần xóa rồi nhấn nút Delete.

Trên đây là cách sử dụng tính năng snapshot trên VMware, bạn nên làm quen với việc sử dụng tính năng này, nó sẽ rất hữu ích khi bạn sử dụng máy ảo.

Môt điều bạn nên lưu ý là khi tiến hành tạo snapshot (Take Snapshot) thì bạn nên shutdown máy ảo, việc này tuy không bắt buộc nhưng nếu shutdown máy ảo trước khi tiến hành sẽ giúp máy ảo của bạn khi phục hồi ít xảy ra lỗi hơn.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan