Dịch vụ DNS – Phần 3: Các resource record (bản ghi) của DNS

Một cơ sở dữ liệu của DNS zone được hình thành bởi nhiều record (bản ghi), chúng được dùng để trả lời các truy vấn. Mỗi resource record chỉ rõ các thông tin cho biết thông tin của một đối tượng củ thể. Mỗi record co một kiểu, một thời hạn hết hạn, và  một vài kiểu dữ liệu cụ thể. START OF AUTHORITY (SOA) RECORDS: SOA chứa thông tin xác nhận về zone. Vì vậy chỉ có một bản ghi SOA duy  nhất cho zone, chúng chứa các thông…

Read More